مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک
معرفی شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک پارس کاوش

 

معرفی شرکت مهندسین مشاور پارس کاوش

 

هندسه پارس کاوش شرکتی خصوصی و ثبت شده در ایران است. این شرکت قادر به ارائه خدمات کامل شناساییهای ژئوتکنیکی به سایر مهندسین مشاور، پیمانکاران پروژه های مختلف و سایر کارفرمایان میباشد.

شناساییهای ژئوتکنیکی با هدف مشخص نمودن شرایط زیرسطحی، زمین شناسی و آبهای زیرزمینی انجام میشود. هندسه پارس کاوش ضمن دارا بودن توانایی لازم جهت برنامه ریزی شناساییهای ژئوتکنیکی متناسب با نیازهای پروژه محدوده وسیعی از تجهیزات حفاری گمانه، نمونه گیری از خاک و سنگ، آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی را در اختیار دارد. داده های بدست آمده از شناساییهای  ژئوتکنیکی برای تعیین متغیرهای مهندسی مصالح زمین به کار می روند. با تعیین این متغیرها امکان محاسبه ظرفیت باربری، تعیین میزان نشست و تاثیر آب بر سازه ها فراهم میگردد.

در هندسه پارس کاوش ما بر این باوریم که یک مطالعات ژئوتکنیک اثربخش، بخش اجتناب ناپذیر از هر پروژه مهندسی است. برنامه شناساییهای  ژئوتکنیکی باید به گونه ای باشد که با درک صحیح از شناخت رفتار خاک و سنگ، ساختارهای زمین شناسی وآب زیرزمینی قادر به شناسایی و تعیین ویژگیهای مصالح زمین باشد. در این صورت متغیرهای لازم جهت طراحی های  ژئوتکنیکی پروژه های مهندسی تعیین می شود.

هندسه پارس کاوش بر این باور است که آزمایشهای ژئوتکنیکی ضمن اینکه باید بر اساس استانداردها و با دقت بالا انجام شود، بایستی خروجی آنها به گونه ای باشد که پوشش دهنده نیازهای طراحی و اهداف مورد نظر طراح و همچنین مشکلات اجرایی باشد و با این دیدگاه هندسه پارس کاوش اقدام به انجام شناسایی های ژئوتکنیکی مینماید. در سالهای زیادی پرسنل کلیدی هندسه پارس با طراحی ابزار خاص شناساییهای ژئوتکنیکی، نفوذسنج ها و نمونه گیرها در جهت بدست آوردن داده های قابل اطمینان­ تر و کیفی تر درگیر شناساییهای ژئوتکنیکی پروژه های مختلف بوده اند.

 

روش کار و تجربیات ما

برای هر پروژه بازدید میدانی ، مطالعات دفتری که شامل بررسی زمین شناسی عمومی منطقه میباشد با هدف برنامه ریزی حفاریهای ژئوتکنیکی و آزمایشها جهت تعیین ویژگیهای مصالح و شرایط ژئوتکنیکی منطقه انجام میشود. هندسه پارس کاوش تجربیات زیاد و ارزشمندی  در طراحی، اجرا، نظارت و تفسیر برداشت های ژئوتکنیکی برای انواع مختلف پروژه های عمران را داراست. کارکنان آموزش دیده و با تجربه ما با حمایتهای فنی لازم از تیمهای اجرایی باعث افزایش دقت برداشت های میدانی و بعد از آن تفسیر دقیق آنها توسط تیم های دفتری می شوند. بدینصورت داده های مناسب جهت طراحی و اجرا فراهم میگردد.

 

اهداف شناسایی ها و طراحی برنامه آنها

اهداف شناسایی های  ژئوتکنیکی میتواند شامل موارد ذیل باشد:

  • بررسی مناسب بودن عمومی سایت برای کارهای مهندسی پیشنهاد شده

  • فراهم آوردن انطباق، و اقتصادی کردن طراحی متناسب با زمین پروژه

  • پیش بینی مشکلات ژئوتکنیکی و فراهم آوردن مقدمات لازم برای حل آنها در حین ساخت

  • پیشنهاد توصیه های لازم در خصوص مناسب بودن مصالح مصرفی

برای رسیدن به اهداف بالا لازم است هر گونه مطالعات ژئوتکنیک بطور مناسب طراحی شود. طراحی و برنامه ریزی شناسایی های محلی تحت تاثیر موارد زیر است:

  • طبیعت و چشم انداز توسعه پیشنهاد شده

  • دسترسی و فاصله به سایت

  • طبیعت سازه ها

  • شواهدی از  خاکهای مسئله دار نظیر خاکهای متورم شونده یا رسهای نرم، خاکهای فروریزشی ، خاکهای واگرا و زمین شناسی سایت

  • توپوگرافی سایت پوشش گیاهی و زهکشی

  • دانش قبلی شناساییهای ژئوتکنیک یا ساخت و ساز در ناحیه مورد نظر

قیمت شناسایی های ژئوتکنیک در مقایسه با قیمت کل پروژه خیلی کم است در نتیجه فراهم نکردن اطلاعات ژئوتکنیک کافی، دقیق و معتبر میتواند اثر مشخص و واضحی بر پروژه داشته باشد و حتی باعث طولانی شدن زمان و وقوع تأخیرات زیاد در ساخت شود.

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

Pars-Geometry-Probing-Eng