مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مديران و پرسنل کليدي

 

 

مهندس سید رمضان رمضان نژاد مهندسین مشاور ژئوتکنیک مهندس علیرضا شفیعی فر  
 

-----

مدیر مهندسی

مهندس سيد رمضان رمضان نژاد

مدير عامل

مهندس علیرضا شفیعی فر

رئيس هيئت مديره

 

Pars-Geometry-Probing-Eng