مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

خدمات

 

مطالعات ژئوتکنيک خشکي

حفر گمانه هاي اکتشافي در مصالح سنگي و خاکي تا اعماق 250 متر

انجام آزمايش هاي برجاي در مصالح سنگی وخاکی

انجام مطالعات ژئوفيزيک

انجام نقشه برداری زمینی

انجام تزريق آزمايشي

ارائه خدمات مهندسي ژئوتکنيک

مطالعات ژئوتکنيک دريايي

انجام شناسايي هاي سطحي در بستر دريا

انجام آزمايشهاي شناسايي از روي شناور دريايي

ارائه خدمات مهندسي در زمينه ژئوتکنيک دريايي

انجام خدمات هیدروگرافی، ژئوفیزیک بستر دریا

مطالعات گودبرداري ها و ساختمان هاي بلند

مطاله روش های مختلف بهسازی زمین

مطالعات تونل و گمانه هاي عميق

تزريق آزمايشي و اجرايي

 

تجهیز آزمایشگاه در محل