مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک


مطالعات ژئوتکنيک در دانشگاه صنعتي شريف


پروژه حفاری های دستی و انجام آزمایش های صحرایی و مطالعات ژئوتکنیکی در دانشگاه صنعتی شریف، مربوط به دانشکده های مهندسی عمران و علم و مواد ، به منظور تعیین لایه بندی و مشخصات ژئوتکنیکی لایه های زیرسطحی، برای طراحی فونداسیون و سازه در فروردین ماه به مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش واگذار شد.

در این مطالعات 4 چاهک دستی با عمق های حداقل 20 و حداکثر 30 متر حفاری شد. در هر یک از چاهک ها آزمایش های ژئوتکنیکی برجا از جمله بارگذاری صفحه ای

(Plate Load Test)، برش برجا (Direct Shear Test) و آزمایش نفوذ استاندارد دستی (SPT) در عمق های حداقل 7 و 25 متر به انجام رسید.


انجام آزمايش برش برجا در عمق 25 متری
انجام آزمايش برش برجا در عمق 25 متری

انجام آزمايش بارگذاری صفحه در عمق 16 متری
انجام آزمايش بارگذاری صفحه در عمق 16 متری