مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک


طبقه بندی زمین شناسی و ژئوتکنیکی آبرفتهای شهر تهران


با توجه به اظهارات مهندس رمضان نژاد مدیر شرکت مهندسین مشاور پارس کاوش؛ ساخت و سازه ایی که در سطح شهر تهران انجام میشود، اهمیت بررسی و تحقیقات کاربردی بر روی ویژگیهای مهندسی آبرفتهای گستره تهران را مهم می نماید.
ایشان افزودند: با توجه به اینکه این آبرفتها ناهمگن بوده و از نظر دانه بندی متغییر هستند، طبقه بندی آنها از نظر زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک میتواند کمک زیادی به مجریان و صرفه جویی در هزینه ها شود. با توجه به مطالعات انجام یافته و با استفاده از منابع علمی ذکر شده، مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش نسبت به توسعه طبقه بندی آبرفت ها با در نظر گرفتن عوامل زمین شناسی و خصوصیات مهندسی اقدام نموده است. جمع بندی مطالب مذکور در قالب جدول و تصاویر زیر ارائه شده است.
طبقه بندی زمین شناسی و ژئوتکنیکی آبرفتهای شهر تهران

در سمت راست این جدول انواع آبرفتهای گستره تهران نشان داده شده است. این آبرفت ها از قدیم به جدید شامل C,B,A وD هستند. معمولا ارتباطی بین محل های وجود این آبرفت ها و ارتفاع نقاط وجود دارد. بر این اساس اولین ستون پس از عکس های آبرفت ها، تراز ارتفاعی آنها را مشخص می کند. شیب لایه ها نیز در آبرفتهای مختلف متفاوت است. به همین دلیل بعنوان دومین عامل تشخیص آبرفتهای مختلف بصورت یک ستون در طبقه بندی آورده شده است. اندازه ذرات، سیمان بین دانه ها، سن آبرفت ها، ضخامت، لایه بندی، شکل دانه ها و نحوه تماس آنها جزء سایر عوامل زمین شناسی هستند که بوسیله آنها میتوان آبرفتهای مختلف را از همدیگر تفکیک نمود؛ علاوه بر آن با تغییرآنها ویژگی های مهندسی هر کدام از آبرفت ها تغییر میکند.
بخش دوم این جدول پیشنهاد خصوصیات مهندسی (چسبندگی، مدول الاستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی) آبرفتهای مختلف می باشد. در واقع کاربرد جدول مذکور به این صورت است که با مشاهدات روی زمین و در نظر گرفتن موارد ذکر شده در ستون های بخش اول تلاش میشود که نوع آبرفت محدوده مطالعه شده و دسته بندی آنها مشخص شود و ویژگی های مهندسی آن که بر اساس آزمایش های جدول تعیین گردد.
در کنار جدول مذکور همانطور که در زیر نمایش داده شده است، نقشه زمین شناسی گستره تهران که پراکندگی آبرفت ها را نشان میدهد، نشان داده شده است.
علاوه بر آن برای تفکیک بهتر واژه های استفاده شده در مورد شکل دانه ها و نوع تماس آنها اشکالی راهنما به جدول اضافه شده است.
طبقه بندی زمین شناسی و ژئوتکنیکی آبرفتهای شهر تهران
شکل 1- آبرفت A: ابتدای جاده هراز، شرق تهران. پایداری و تراکم بالای این دسته آبرفتها در مسیر عبور تونل مشخص میباشد.
شکل 1- آبرفت A: ابتدای جاده هراز، شرق تهران. پایداری و تراکم بالای این دسته آبرفتها در مسیر عبور تونل مشخص میباشد.

شکل 2- آبرفت B: مترو قیطریه. اندازه ذرات و تفاوت آنها و وجود تخته سنگها در این شکل قابل مشاهد است.
شکل 2- آبرفت B: مترو قیطریه. اندازه ذرات و تفاوت آنها و وجود تخته سنگها در این شکل قابل مشاهد است.

عکس شماره 3- آبرفت C : واقع در معدن شن و ماسه (جنوب اتوبان فتح)،لایه بندی افقی و پایداری دیواره ها از خصوصیات این آبرفتها میباشد.
عکس شماره 3- آبرفت C : واقع در معدن شن و ماسه (جنوب اتوبان فتح)،لایه بندی افقی و پایداری دیواره ها از خصوصیات این آبرفتها میباشد.

عکس شماره 4- آبرفت ریزدانه D: یافت آباد.لایه بندی افقی، و ریزدانه بودن بافت از خصویات این نوع از آبرفتها میباشد.
عکس شماره 4- آبرفت ریزدانه D: یافت آباد.لایه بندی افقی، و ریزدانه بودن بافت از خصویات این نوع از آبرفتها میباشد.

دانلود جدول با کیفیت تصویری بالا