مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک


اخذ رتبه بندی 1 در گرایش ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه


مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش در تاریخ 97/05/22 موفق به اخذ رتبه بندی 1 در گرایش ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه گردید.
این مشاور ضمن ادامه روند انجام پروژه های شناسایی های ژئوتکنیکی در محیطهای خشکی و دریایی در حال حاضر چندین پروژه طراحی ژئوتکنیکی و نظارت را در حال انجام دارد.
اخذ رتبه بندی 1 در گرایش ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه