مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک


تدوین ضوابط فنی و مهندسی محافظت جاده ها، سلرها و تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب – بسته اول


قرارداد "تدوین ضوابط فنی و مهندسی م تدوین ضوابط فنی و مهندسی محافظت جاده ها، سلرها و تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب – بسته اول" در بهمن ماه 1399 از طرف شرکت توسعه و مهندسی نفت به این مشاور ابلاغ گردید.
خدمات اصلی ارائه شده توسط این مشاور در دو بخش اصلی شامل:
(1) تدوین ضابطه فنی و مستندات طراحی و اجرای ژئوتکنیکی جاده ها، سلرها و میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب
(2) مطالعات ژئوتکنیک و بررسیهای محلی شامل حفاری گمانه های اکتشافی و آزمایشها صحرایی و آزمایشگاهی است.
مسیرهای دسترسی به سلرها که کاملا داخل آب و در معرض موج و جریان است. به همین دلیل، مسیر در معرض آب شستگی است و باید حفاظت شود.
مسیرهای دسترسی به سلرها که کاملا داخل آب و در معرض موج و جریان است. به همین دلیل، مسیر در معرض آب شستگی است و باید حفاظت شود.

برخی خرابیهای ناشی از سیلابهای گذشته
برخی خرابیهای ناشی از سیلابهای گذشته