مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

عملیات ژئوتکنیک و طراحی پروژه سنگ شکن IPCC)) مس سرچشمه کرمان

 

مطالعات ژئوتکنیک پروژه سنگ شکن مس سرچشمه از طرف شرکت کانی مس در تابستان 1400 به این مشاور واگذار گردید. شرح خدمات مطالعات مذکور شامل حفر تعدادی گمانه اکتشافی در محل سازه سنگ شکن، نوار نقاله و مصالح خاکریزی شده ، انجام آزمایش¬های برجا و آزمایشگاهی و ارائه خدمات مهندسی پی، طراحی شیب خاکریزی، طراحی فونداسیونها و دیوارهای حائل بهمراه آنالیز فنی و اقتصادی گزینه های مختلف است. علاوه بر آن تحلیل خطر زلزله و خطر انفجار نیز جزء خدمات پروژه مذکور است.
حفاری گمانه اکتشافی در محل مصالح خاکریزی شده

حفاری گمانه اکتشافی در محل مصالح خاکریزی شده

تحلیل پایداری ترانشه ها

تحلیل پایداری ترانشه ها