مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

انجام خدمات و مطالعات ژئوتکنیک جهت پروژه متانول سپید

 

مطالعات ژئوتکنیک پروژه متانول سپید از طرف شرکت سازه به مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش جهت ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک شامل شناساییهای محلی (حفاری اکتشافی، نمونه برداری، آزمایشهای صحرایی) ، آزمایشهای آزمایشگاهی و خدمات فنی و مهندسی در در بهار 1399 منعقد و در پاییز 1399 به پایان رسید. خدمات این مشاور در سه بخش مطالعات صحرایی، آزمایشهای آزمایشگاهی و خدمات فنی و مهندسی بوده است. در بخش صحرایی حفاری 19 گمانه اکتشافی با عمقهای 25 تا 50 متر و انجام آزمایشهای نفوذ استاندارد، پرسیومتری، لفران در داخل گمانه ها بهمراه آزمایشهای بارگذاری صفحه ای، مقاومت الکتریکی و لرزه ای درون گمانه ای بوده است. آزمایشهای آزمایشگاهی شامل آزمایشهای شناسایی، آزمایشهای مقاومتی نظیر برش مستقیم، تک محوری سه محوری و آزمایشهای تحکیم بوده و خدمات مهندسی شامل شناسایی ارائه گزارش مهندسی پی، شناسایی و تعیین نحوه توزیع خاک نباتی، تحلیل خطر لرزه ای و تعیین طیف پاسخ ساختگاه، مطالعات روانگرایی و مطالعه روشهای مختلف بهسازی و انتخاب بهترین روش بهسازی زمین بوده است.
دستگاه حفاری در حال حفاری در پروژه

دستگاه حفاری در حال حفاری در پروژه