مهندسين مشاور هندسه پارس کاوش | ژئوتکنیک

 

مطالعات ژئوتکنيک در بندر خدماتي تمبک

 

بندر خدماتي تمبک در نزديکي روستاي تمبک در ساحل شمال غربي خليج فارس واقع شده داست. انجام کليه عمليات شناسايي و خدمات ژئوتکنيک تکميلي و مطالعات لازم پروژه، ازسوي موسسه عمران ساحل، در زمستان 1394 به شرکت هندسه پارس کاوش واگذار گرديد.
اين مطالعات در دو فاز عملياتي خشکي و درياي به شرح زير به انجام رسيده است:
الف) عمليات ژئوتکنيک خشکي:
عمليات ژئوتکنيکي در خشکي شامل حفاري 8 گمانه در خشکي با حداکثر عمق 30 متر بمنظور بررسي شرايط خاک در محدوده بندر انجام شده است.
انجام عملیات ژئوتکنیک خشکی در بندرگاه خدماتی تمبک

انجام عملیات ژئوتکنیک خشکی در بندرگاه خدماتی تمبک

ب) عمليات ژئوتکنيک دريايي
اين عمليات به منظور بررسي شرايط بستر دريا انجام شده است. بدين منظور تعداد 2 گمانه با حداکثر عمق 80 متر در بستر دريا حفاری شده است. در حين انجام عمليات حفاري، آزمايش هاي برجا، نظير آزمايش نفوذ استاندارد(SPT) وآزمایش پرسیومتر(PMT) در فواصل معين انجام شده است. جهت انجام کلیه عملیات شناسایی ژئوتکنیک دریایی در این پروژه، دستگاه حفاری و سایر وسایل مورد نیاز بر روی سکوی ثابت (روی سه شمع) اسقرار یافته اند.عمق آب حدود 35متر بوده است.فاصله بین سطحه و بستر دریا بوسیله یک لوله معمولی پوشش داده شد، حفاری از داخل لوله ثابت و با کیسینگ گذاری تلسکوپی براحتی انجام پذیرفت.
استقرار دستگاه حفاری بر سکوی ثابت (بندر تمبک)

استقرار دستگاه حفاری بر سکوی ثابت (بندر تمبک)

انجام آزمایش  پرسیومتری بر روی سکوی ثابت

انجام آزمایش پرسیومتری بر روی سکوی ثابت